Interim management

Hoewel elk vraagstuk zijn eigen benadering vraagt volgen de interim opdrachten veelal eenzelfde patroon. De meeste opdrachten hebben een doorlooptijd van 6 tot 18 maanden. In de eerste fase worden oorspronkelijke problemen getoetst, verdere analyse gedaan en worden ondertussen noodzakelijke maatregelen direct genomen. Samen met het team en andere stakeholders wordt gekeken naar gewenste ontwikkelingsrichtingen en mogelijkheden. Een outline voor de toekomst word geschetst en veranderingen doorgevoerd. Ondertussen wordt de organisatie geleerd te leren, te vernieuwen en te versnellen zodat uiteindelijk groei en verbetering kan worden gerealiseerd.

Advies

Doorlichting. In korte tijd (afhankelijk van de grootte) wordt de organisatie of het organisatieonderdeel in 2 tot 10 dagen doorgelicht op financiën, marktpotentie, mensen en business model. Belangrijkste knelpunten en oplossingsrichtingen worden in kaart gebracht, met daarbij een mensgerichte aanpak en waar het resultaat voorop staat.

Venture scan. In korte tijd kan een venture portfolio worden doorgelicht en bekeken worden in welke stadia de ventures zich bevinden – dit is met name relevant voor juiste beoordeling en verwachtingen. Zowel team, financiën als product/markt fit worden meegenomen.

Strategisch advies / innovatie richtingen. Elke bedrijf is gedwongen om te vernieuwen, echter de vraag is in hoeverre zelf te innoveren, innovatie buiten organisatie te laten ontwikkelen of combinatie hiervan te zoeken. Verschillende bedrijven hebben hiervoor incubators of venture fondsen opgezet, moonshots en hackatons als middel ingezet, maar vraag is wat werkt voor uw organisatie het beste. Het is hierbij belangrijk een onderscheid te maken tussen disruptive innovatie en incrementele innovatie ofwel business development.